Privacy beleid PATboard

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 2018-03-20.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen
en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van PATboard. U dient zich ervan bewust te zijn dat PATboard niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy
beleid te accepteren.

PATboard respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van PATboard of die van een derde
partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw
verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van PATboard of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht
naar eigen beveiligde servers van PATboard of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking
tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Hieronder valt o.a. het WebwinkelKeur beoordelingen systeem. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van
het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring
te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services,
op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

PATboard

Marssteden 52

7547 TC Enschede

Telefoonnummer: 0652074571

E-mailadres: info@patboard.com

KvK: 67903266

BTW: NL857219480B01

Privacy policy

This page has most recently been updated on 2018-03-20.

We are aware that you trust us. It is our responsibility to protect your privacy. On this page you can read which data we collect when you visit our website, why we collect these data and how we improve your experience using our website based on these
data. So you will understand how we work.

This privacy policy applies to the services of PATboard. You must know that PATboard is not responsible for the privacy policy of other websites and other sources. By using our website you acknowledge to accept our privacy policy.

PATboard respects the privacy of all the visitors/users of its website and ensures that all personal information which you will give us, will be dealt with in a strict confidential manner.

Our services

When you order one of our services/products then we will ask for personal data like name, birthdate etc. These data will be used to execute your order. These data will be stored on a security server owned by PATboard or by a third party. We will not combine
your personal data with other data.

Communication

When you send emails or other messages to us it will be possible that we will save these messages. Sometimes we will ask for your personal data when this is relevant. This enables us to answer your questions and requests. These data will be stored on
a security server owned by PATboard or by a third party. We will not combine your personal data with other data.

Cookies

We collect data for research to get a better insight in our clients in order to tailor our services/products.

This websites uses cookies. A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user’s web browser while the user is browsing the website. Every time the user loads the website, the browser sends the cookie back to the server to notify
the website of the user’s previous activity. This information gathered by the cookie will be stored on the security server of PATboard or by a third party. We use this information to see how you use the website and to make reports on website activity
in order to offer you other services and products related to your activity on internet.

Purpose

We collect and use this information for no other purposes than described in our private policy unless we have received your permission to do otherwise.

Third parties

We will not sell or share data with third parties with the exception of web applications which we use for our webshop. Here among others is the ValuedShops ratings system. This data will only be used for the purpose of the particular application and will
not be further spread.

In some cases your data will be shared internally but our personnel signed a non disclosure contract to respect the confidentiality of your personal data.

Alternations

This privacy policy is tuned to the current status of our website. Adjustments or changes on our website can lead to changes in the privacy policy. So we advise you to read our privacy policy on a regular basis.

Personal data options

We offer all visitors the possibility to look at, to change or to delete all personal data which has been provided to us.

Adjustments and termination/removal of newsletter

At the bottom of all our mails you will find the possibility to adjust your personal data or to terminate the newsletter.

Adjustments/removal communication

If you would like to alter your personal data or to remove these from our files then you can contact us. See below for contact information.

Switch off cookies

Most browsers are set up to accept cookies but you can set up your browser to refuse cookies or to notify you when a cookie is being sent to you. It is however possible that some services and functions on our website and on other website do not function
properly when you have switched off cookies on your browser.

Questions and feedback

We check on a regular basis if we comply with the privacy policy. If you have questions about our privacy policy, please contact us:

PATboard

Marssteden 52

7547 TC Enschede

Phone number: 0652074571

E-mail address: info@patboard.com

CoC: 67903266

VAT: NL857219480B01

Datenschutzerklärung PATboard Version 0.1

Diese Seite ist zuletzt am 20-03-2018 aktualisiert worden. Wir sind uns bewusst, dass Sie großes Vertrauen in uns haben. Darum liegt es in unserer Verantwortlichkeit, Ihre Daten zu schützen. Auf dieser Seite informieren wir Sie darüber, welche Ihrer Daten wir bei Ihrer Nutzung unserer Website erheben, warum wir diese Daten erheben und wie wir dadurch Ihre Benutzererfahrung verbessern. Dadurch erhalten Sie Einsicht in unsere Arbeitsweise. Diese Datenschutzerklärung gilt für die Dienstleistungen von PATboard. Seien Sie sich bewusst, dass PATboard nicht dafür verantwortlich ist, wie andere Websites und Bezugsquellen den Datenschutz interpretieren. Durch den Gebrauch dieser Website erklären Sie sich mit der Datenschutzerklärung einverstanden.

PATboard respektiert den Datenschutz aller Nutzer der Website und sorgt dafür, dass Ihre persönlichen Daten vertraulich behandelt werden. Anwendung von erhobenen Daten Nutzung unserer Dienstleistungen Wenn Sie sich für unsere Dienstleistungen anmelden,
bitten wir Sie um Angabe personenbezogener Daten. Diese Daten werden zur Ausführung unserer Dienstleistung verwendet. Die Daten werden auf eigenen gesicherten Servern von PATboard oder einer Drittpartei gespeichert. Die Daten werden nicht mit anderen
persönlichen Daten, die wir von Ihnen erhalten haben, kombiniert.

Kommunikation

Wenn Sie eine E-Mail oder andere Nachrichten an uns senden, besteht die Möglichkeit, dass wir diese speichern. Gelegentlich fragen wir nach Ihren persönlichen Daten, die in bestimmten Situationen relevant sind. Dies kann notwendig sein, um Fragen zu behandeln
und auf Ihre Wünsche einzugehen. Die Daten werden auf eigenen gesicherten Servern von PATboard oder einer Drittpartei gespeichert. Die Daten werden nicht mit anderen persönlichen Daten, die wir von Ihnen erhalten haben, kombiniert.

Cookies

Wir sammeln Daten für Analysezwecke, damit wir einen besseren Einblick in unseren Kundenbestand erhalten und unsere Dienstleistungen noch besser auf die Bedürfnisse unserer Kunden abstimmen können. Diese Website macht von Cookies Gebrauch (Textbestände,die auf Ihrem Computer abgelegt werden), die es uns ermöglicht, die Nutzung unserer Website durch die Besucher zu analysieren. Die vom Cookie erfasste Information über Ihre Nutzung der Website kann an eigene gesicherte Server von PATboard oder einer Drittpartei übermittelt werden. Wir verwenden diese Information, um Ihren Gebrauch der Website folgen zu können, um Reporte Ihrer Websiteaktivität aufzustellen und um andere Dienste bezüglich Ihrer Websiteaktivität und Ihres Internetgebrauchs anzubieten.
Zwecke Wir erfassen und nutzen keine Daten für Andere als die in dieser Datenschutzerklärung genannten Zwecke, sofern Sie uns nicht vorab Ihre Einwilligung erteilt haben. Dritte Diese Information wird nicht mit Dritten geteilt, mit Ausnahme von Web-Applikationen, die zu Gunsten unseres Webshops verwendet werden. Dazu gehören unter anderem das WebwinkelKeur-Bewertungssystem. Diese Daten werden ausschließlich für die Zwecke der jeweiligen Applikation verwendet und werden nicht weitergegeben. Zudem kann in einigen
Fällen die Information intern geteilt werden.Alle unsere Mitarbeiter sind verpflichtet, vertraulich mit Ihren Daten umzugehen. Änderungen Diese Datenschutzerklärung ist auf die Nutzung der Website und die mit dieser Website verbundenen Möglichkeiten abgestimmt. Eventuelle Änderungen und/oder Anpassungen dieser Website können zu Änderungen dieser Datenschutzerklärung führen. Veränderungen teilen wir über die Website mit. Darum raten wir dazu, die vorliegende Datenschutzerklärung regelmäßig aufzurufen.

Wahl personenbezogener Daten

Wir bieten allen Nutzern die Möglichkeit, ihre personenbezogenen Daten, die uns zu dem Zeitpunkt übermittelt worden sind, einzusehen, zu ändern oder zu löschen. Änderung/Kündigung des Newsletter-Abonnements Am Ende jedes Newsletters finden Sie die Option, Ihre Daten zu ändern oder sich abzumelden. Änderung/Kündigung Kommunikation Sollten Sie Ihre Daten ändern oder aus unserem Kundenstamm entfernt werden wollen, können Sie Kontakt mit uns aufnehmen. Verwenden Sie dafür die unten angegebenen Kontaktdaten.

Verweigerung von Cookies

Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie standardmäßig Cookies akzeptieren. Jedoch können Sie Ihre Einstellungen ändern, um dadurch alle Cookies zu verweigern oder um angeben zu müssen, welche Cookies Sie akzeptieren wollen. Sollten Sie Ihre Browserfunktion so eingestellt haben, dass Cookies nicht akzeptiert werden, ist es möglich, dass einige Funktionen und Dienste auf unserer und anderen Websites nicht korrekt funktionieren.

Fragen und Feedback

Wir kontrollieren regelmäßig, ob wir den Anforderungen dieser Datenschutzerklärung entsprechen. Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Politique de confidentialité

Cette page a é’té modifiée en dernier le 20-03-2018

 

Nous sommes conscients que vous avez confiance en nous. Nous considerons cela donc comme étant notre repsonsabilité de protéger votre vie privée. Dans cette page, nous vous faisons savoir quelles sont les données que nous recueillons si vous utilisez
notre site Web, pourquoi nous recueillons ces données et comment avec cela nous améliorons votre expérience dútilisateur. Ainsi, vous comrpedrez exactement comment nous travaillons.

Cette politique de confidentialité est d’application sur les services de PATboard. Vous devez être conscient que PATboard n’est pas responsable de la politique de confidentialité des autres site et sources. En utilisant ce site web, vous nous faites
savoir que vous acceptez la politique de confidentialité.

PATboard respecte la vie privée de tous les utilisateurs de non site et vielle à ce que les données personnelles que vous nous fournissez soient traitées de manière confidentielle.

Notre utilisation des donnèes recueillies

Utilisation de nos services

Lorsque vous vous inscrivez à l’un de nos services, nous vous demandons de fornir des données personnelles. Ces données seront utilisées pour être en mesure
d’effectuer le service. Les données sont stockées sur les propres serveurs sécurisés de PATboard ou ceux d’une tiers. Nous ne combinerons pas ces données avec d’autres données personelles dont nos disposons.

Communication

Lorsque vous nous envoyez un courriel ou d’autres messages, il est possible que nous conservions ces messages. Parfois, nous vous demandons des renseignements personnels qui sont pertinents pour la situation en question. Cela permet de traiter vos questions et de répondre à vos demandes. Les données sont stockées sur les propres serveurs sécurisés de PATboard ou de ceux d’un tiers. Nous ne combinerons pas ces données avec d’autres données personnelles dont nous disposons.

Cookies

Nous pouvons rassembles des données pour la recherche pour acquérir une meilleure compréhension de nos clients afin que nous puissions adapter nos services en conséquence.

Ce site utilise des cookies (petits fichiers texte qui sont placés sur votre
ordinateur) pour aider le site web à analyser comment les utilisateurs utilisent le site. De par les informations générées par les cookies concernant votre utilisation du site, ces derniéres peuvent être transmises à des propres serveurs sécurisés de PATboard ou de ceux d’un tiers. Nous utilisons ces informations pour suivre la façon dont vous utilisez le site web, de compiler des rapports sur l’activité du site et fournir d’autres services relatifs à l’activité du site web et l’utilisation
d’Internet.

Objectifs

Nous ne rassemblons ni n’utilisons les informations pour d’autres objectifs que les objectifs décrits dans la présente Politique de confidentialité, à moins que nous ayons reçu au préalable votre approbation á cet effet.

Les tiers

Les informations ne sont pas partagées avec des tiers á l’exception des applications web que nous utilisons á l’intention de notre boutique en ligne. Ci-dessous il s’agit entre autres du système d’évaluation du WebwinkelKeur. Ces données ne seront utilisées que dans le but de l’objectif de l’application en question et ne seront pas divulguées autrement. En outre, il est possible dans certains cas de partagter en interne les informations. Nos employés sont obligés de respecter la confidentialité
de vos informations.

Changements

Cette déclaration de confidentialité est adaptée à l’utilisation et les capacités de ce site. D’éventuels ajustements et/ou modifications de ce site peuvent entraîner des changements dans cette déclaration de confidentialité. C’est pour cela qu’IL est donc consiellé de consulter régulièrement cette déclaration de confidentialité.

Choix de données personnelles

Nous offrons à tous les visiteurs la possbilité de visualiser, modifier ou supprimer toutes les données personnelles qui nous sont fournies actuellement.

Modifier/Déinscription du service du bulletin d’information

Au bas de chaque envoi, vous trouverez la possibilité de modifier vos données ou de vous désinscrire.

Modifier / désabonnement de la communcation

Si vous souhaitez modifier vos données ou vous souhiatez vous désinscrire de nos fichiers, vous pouvez prendre contact avec nous. Voir les données de contact ci-dessous.