Online marketing stage bij PATboard: betrokken & persoonlijk

Ik ben 3e jaars student HBO International Business and Languages. Tijdens mijn vrije minor in Noorwegen kwam ik erachter dat ik graag een stage in marketing wilde doen. Dus daar ging ik naar op zoek, en al snel vond ik de vacature voor een online marketing stage bij PATboard. 

Solliciteren bij PATboard

Ik had nog niet van PATboard gehoord, maar na een snelle scan van de website kreeg ik al snel de indruk dat het ging om een klein en gedreven bedrijf, dat scrum producten verkoopt op internationale schaal. Omdat ik op dat moment nog in het buitenland was, namen we contact op via een videocall voor een kennismakingsgesprek. Vanaf dat moment is het eigenlijk allemaal snel gegaan. Na twee leuke gesprekken, waarin we vaststelden wat ik zou gaan kunnen doen tijdens de stage, had ik een goed gevoel bij het bedrijf. Ik kreeg ook het idee dat dit gevoel wederzijds was, dus de knoop was snel doorgehakt, ik ging stage lopen bij PATboard!

Online marketing stage sluit aan bij interesses & doelen

Mijn (meewerk)stage in online marketing bij PATboard sluit aan bij mijn eigen interesse in international business en marketing. Mijn leerdoel was dat ik graag meer wilde leren over SEO, en ik wilde graag blogs gaan schrijven en meer leren over communicatie naar een internationale doelgroep.

Hier ben ik ook mee aan de slag gegaan. Voordat ik echt kon beginnen, heb ik me eerst ingelezen over de producten die PATboard verkoopt en de boodschap die ze communiceren. Ik kreeg de tijd om me goed te verdiepen in agile en scrum, waar PATboard producten voor ontwikkeld. 

De werkzaamheden die ik daarna heb mogen doen, zijn:

  • Het schrijven van blogs, voor op de website en voor externe bedrijven
  • Het optimaliseren van productteksten, op de website en op amazon
  • SEO onderzoeken doen met hulp van tools als Google Analytics en Google Ads
  • Het schrijven van promotie teksten en deze posten op social media
  • Helpen met het vertalen van de website

Een begroeting van Bayko (de vrolijke kantoorhond) maakt een eindje fietsen altijd gelijk weer goed.

Betrokkenheid & persoonlijke sfeer

De afgelopen 4 maanden heb ik het echt naar mijn zin gehad bij PATboard. Ik moest wel een eindje fietsen om op kantoor te komen, soms door weer en wind, maar dat is altijd gelijk weer goed als ik bij binnenkomst word begroet door de vrolijke kantoorhond, Bayko ?

Wat ik vooral fijn vind aan mijn stage is dat het team klein is, waardoor iedereen elkaar goed kent en we nauw met elkaar samenwerken. Dit maakt dat de sfeer erg persoonlijk is, en dat ik en de andere stagiaires echt betrokken worden bij het team en de werkzaamheden. Iedereen is gelijk en doet ertoe, en kan feedback geven waar naar wordt geluisterd. 

Ik kan zelf aangeven wat ik interessant vind en wat ik nog wil leren, en krijg altijd genoeg tijd en ruimte om hiermee aan de slag te gaan.

Tijdens mijn stage heb ik veel vrijheid gekregen om aan mijn taken binnen het bedrijf te werken. Ik kan zelf aangeven wat ik interessant vind en wat ik nog wil leren, en krijg altijd genoeg tijd en ruimte om hiermee aan de slag te gaan. Ik heb mezelf echt kunnen ontwikkelen, en ik heb een hele leerzame en vooral leuke tijd gehad bij PATboard.

Geschreven door Loes

Ben jij nog op zoek naar een online marketing stage voor aankomend schooljaar?

Bekijk hier onze vacature

I am a 3rd year HBO International Business and Languages student. During my free minor in Norway I found out that I wanted to do an internship in marketing. So I started looking for it, and soon I found the vacancy for an online marketing internship at PATboard.

Applying for an internship at PATboard

I hadn’t heard of PATboard before, but after a quick scan of the website I soon got the impression that it was a small and driven company, selling scrum products on an international scale. Because I was still abroad at the time, we got in contact via a video call for an introductory meeting. From that moment on it all went pretty fast. After two nice conversations, in which we determined what I could be working on during the internship, I had a good feeling about the company. I also got the idea that this feeling was mutual, so the decision was made quickly, I was going to do an internship at PATboard!

Internship matches interests and goals

My internship in online marketing at PATboard matches my own interest in international business and marketing. My learning goal was that I wanted to learn more about SEO, and I wanted to write blogs and learn more about communication to an international target group. This is what I started working on. Before I really could get started, I first read up on the products PATboard sells and the message they communicate. I was given the time to study agile and scrum, for which PATboard develops products.

The work I was allowed to do is:

  • Writing blogs, for the website and for external companies.
  • Optimizing product texts, on the website and on amazon
  • SEO research with the help of tools such as Google Analytics and Google Ads · Writing promotional texts and posting them on social media
  • Help translate the website

 

 

I had to cycle quite a bit to get to the office, but that’s always soon forgotten when I’m greeted by the cheerful office dog, Bayko

Involvement and personal atmosphere

The past 4 months I’ve really had a good time at PATboard. I had to cycle quite a bit to get to the office, sometimes in bad weather circumstances too, but that’s always soon forgotten when I’m greeted by the cheerful office dog, Bayko ?

What I especially like about my internship is that the team is small, so everyone knows each other well and we work closely together. This makes the atmosphere very personal, and I and the other interns are really involved in the team and the work activities. Everyone is equal and matters, and can give feedback that is listened to.

I can indicate myself what I find interesting and what I still want to learn, and I always get enough time and space to work on this.

During my internship I have been given a lot of freedom to work on my tasks within the company. I can indicate myself what I find interesting and what I still want to learn, and I always get enough time and space to work on this. I have really been able to develop myself, and I had a very educational and especially fun time at PATboard! .